За сайта

Сайтът е създаден с цел да се представят наблюденията на дивите птици срещащи се в природата.
За целта, са създадени три основни категории:

1. Места – тук се описват териториите, които са посетени, като географски понятия. За всяко място, което е посетено повече от веднъж ще се създаде собствена подкатегория. Добре е за новопосетените места да се дава описание на местообитанията в тях, както и оценка за ценността им за птиците – богато ли е на видове, на индивиди, има ли човешко присъствие с отрицателно влияние, запазени местообитания, редки видове, концентрации и др. При желание може да се представя пълния списък на установените видове по време на излета или пък само най-интересните. Там, където липсват видове засягащи материалните интереси на хората, може да се посочват и точните координати. Местата, които ще се обособят, като интересни ще бъдат отделени в собствена подкатегория.

2. Видове – ще се описват наблюдения на отделните, най-вече редки и/или консервационно значими видове, както и материали свързани с тях.

3. Местообитания – когато цялото или по-голямата част от наблюдението е извършено в един биотоп, е добре то да се опише в тази категория.

Допълнителните категории са свързани с материали касаещи определянето на птиците, галерия и наблюденията на редки видове.

При публикуването на материал, може да се отбележат повече от една категория/подкатегория за него.